4 chinh sach ve dat dai

  • 4 chính sách về đất đai, nhà ở người có công cần biết

    4 chính sách về đất đai, nhà ở người có công cần biết

    Theo quy định, người có công với cách mạng bên cạnh một số chế độ về chính sách xã hội còn được hưởng một số chính sách về đất đai, nhà ở như hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu tiên giao đất.