Bán đấu giá khách sạn Romance tại Huế hơn 127 tỷ đồng để siết nợ