Bất động sản cho thuê sẽ bật mạnh nhờ ngành công nghệ