điều kiện cấp sổ đỏ

  • Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không?

    Đất lấn chiếm có được cấp Sổ đỏ không?

    Các hộ gia, đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ. Trường hợp nếu được cấp Sổ đỏ cho đất vi phạm thì phải nộp tiền sử dụng đất. Dưới đây là cụ thể các trường hợp đất lấn chiếm vẫn được cấp Sổ đỏ.

  • Có trích lục bản đồ địa chính sẽ được cấp Sổ đỏ?

    Có trích lục bản đồ địa chính sẽ được cấp Sổ đỏ?

    Trích lục bản đồ địa chính là một trong những giấy tờ phổ biến trong quản lý đất đai. Vậy, trích lục bản đồ địa chính có phải giấy tờ chứng minh điều kiện được cấp Sổ đỏ không?