dự án kè và khu dân cư

  • Quảng Ngãi:
Thanh tra toàn diện dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ

    Quảng Ngãi: Thanh tra toàn diện dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ

    Tại buổi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo từ các cấp ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo lập đoàn thanh tra, thanh tra toàn diện đối với dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ. Trên cơ sở kết quả thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý cụ thể cho dự án này.