Kết quả thực hiện 22 mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế