nợ xấu nội bảng

  • Con số “báo động” về nợ xấu

    Con số “báo động” về nợ xấu

    Sau 5 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 16,3% so với cuối năm 2019. Nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu đưa nợ xấu "thật" về dưới 3% vào cuối năm 2020 là không khả thi.