nuôi tôm hùm trên bờ

  • Đến tỉnh Phú Yên xem nuôi tôm hùm trên bờ

    Đến tỉnh Phú Yên xem nuôi tôm hùm trên bờ

    Dự án nuôi tôm hùm trên bờ trong bể quy mô hàng hóa của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc (tỉnh Phú Yên) đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, mang lại giá trị kinh tế cao và được đánh giá là bước đầu thành công.

  • Nuôi tôm hùm trên bờ thành công tại Phú Yên

    Nuôi tôm hùm trên bờ thành công tại Phú Yên

    Dự án nuôi tôm hùm thương phẩm trong bể trên bờ đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, mang lại giá trị kinh tế cao, cần triển khai nhân rộng cho người nuôi tôm hùm.