PC Gia Lai: Đảm bảo cấp điện trong thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2