Sếp Vua Nệm cầm cố cổ phiếu Đầu tư Vua Nệm

  • Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

    Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

    Năm 2021, vốn chủ sở hữu Đầu tư Vua Nệm đạt 159,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so năm 2020; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,39. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế năm 2021 Đầu tư Vua Nệm đạt 4 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lỗ 32,8 tỷ đồng.