Bảo hiểm nông nghiệp

Bài 4: Công nghệ sẽ giải quyết bài toán khó về bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam?

Bài 4: Công nghệ sẽ giải quyết bài toán khó về bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam?

Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải ứng dụng công nghệ nhằm tính toán, tập hợp dữ liệu lịch sử để xây dựng sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp cũng như hỗ trợ cho công tác giải quyết bồi thường trong giai đoạn triển khai thực hiện.