Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Xây dựng thành phố khởi nghiệp

    Xây dựng thành phố khởi nghiệp

    Mới đây, Đà Nẵng được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (Vinasa) bầu chọn là “Thành phố thông minh Việt Nam 2020”, với những thành tựu nổi bật ở nhiều hạng mục: “Thành phố dịch vụ công thông minh”, “Thành phố hạ tầng số thông minh”, và đặc biệt là “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.