Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC).