4 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo Luật mới

26/02/2021 06:44 GMT+7
Sổ đỏ được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng là một trong các trường hợp người dân bị thu hồi sổ đỏ...
4 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo Luật mới - Ảnh 1.

4 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ theo Luật mới

Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) đã cấp cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp 4:  Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai;

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp này sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013 quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

A.Vũ