Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi nhà đất là gì?

03/06/2020 17:27 GMT+7
Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi nhà đất nếu đáp ứng đủ điều kiện dưới đây.

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với từng đối tượng người sử dụng đất được quy định Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ.

Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện sau:

Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 (Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013).

Điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi nhà đất là gì? - Ảnh 1.

Điều kiện đền bù khi Nhà nước thu hồi nhà đất là gì? Ảnh minh họa

Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ và chưa được cấp cũng được bồi thường.

Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất của tổ chức

Tổ chức sử dụng đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi nếu có đủ điều kiện:

Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất là: "Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường".

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được bồi thường nếu có đủ điều kiện: Là tài sản hợp pháp và tài sản bị thiệt hại.

>>> XEM THÊM: Sổ đỏ bị sai thông tin thủ tục đính chính thế nào?

Hạ Anh