Gạo Trung An (TAR) và Chủ tịch HĐQT Phạm Thái Bình bị xử phạt gần 600 triệu đồng

04/10/2023 17:59 GMT+7
Gạo Trung An (TAR) và Chủ tịch HĐQT Công ty này phải nộp phạt gần 600 triệu đồng do loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngày 29/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 487,5 triệu đồng đối với Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) và 92,5 triệu với ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc của Trung An.

Đồng thời cảnh cáo TAR theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm hành chính là không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Gạo Trung An (TAR) và Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình bị xử phạt gần 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Gạo Trung An (TAR) và Chủ tịch HĐQT Công ty này phải nộp phạt gần 600 triệu đồng và khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm.

Thứ nhất, phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật các tài liệu: Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022; về việc vay, cho vay với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC hợp nhất bán niên gần nhất được soát xét gồm:

- Vay 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Cần Thơ theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 015/2021/HĐCVHM/NHCT820 ký ngày 05/02/2021,

- Vay 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Cần Thơ theo Hợp đồng cho vay hạn mức số CTO/20211 ngày 14/4/2021,

- Vay 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2021/7613578/HĐTD ngày 16/8/2021,

- Vay 12.072.101 USD tương đương 277 tỷ đồng tại Ngân hàng Keb Hana Bank theo Hợp đồng tín dụng số 052/2021/7613578/HĐTD ngày 07/07/2021,

- Vay 17 triệu USD (khoảng 391 tỷ đồng) tại Ngân hàng First Commercial Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tín dụng có hạn mức số TRLS-30210239 ký ngày 22/12/2021 (kèm Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số LUR-2021/13 ký ngày 17/3/2022 giữa TAR và Ngân hàng First Commercial Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để thế chấp thửa đất số 96, bản đồ số 45 khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diện tích sử dụng 10.904,8 m2, giá trị tài sản ước tính 700 tỷ đồng làm tài sản đảm bảo cho Hợp đồng tín dụng có hạn mức số TRLS-30210239 nêu trên),

- Vay 410 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 001/2022/7613578/HĐTD ngày 29/7/2022,

- Vay 17 triệu USD tương đương 391 tỷ đồng tại Ngân hàng First Commercial Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng tín dụng có hạn mức số TRLS-H30220222 ký ngày 02/12/2022 (kèm theo Phụ lục Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng ký ngày 02/12/2022 giữa TAR và Ngân hàng First Commercial Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để thế chấp thửa đất số 96, bản đồ số 45 khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, diện tích sử dụng 10.904,8 m2).,

- Cho 02 cá nhân vay với tổng số tiền 450 tỷ đồng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo các Hợp đồng cho vay vốn số 01/2022/TAR/HDVV ngày 12/01/2022 và số 02/2022/TAR/HDVV ngày 12/01/2022 cho vay đối với 02 cá nhân là Nguyễn Thị An Khanh và Nguyễn Văn Tuân;

- Không công bố thông tin về ứng cử viên Ban kiểm soát (ông Đinh Xuân Hùng) 10 ngày trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 03/2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ; BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét kèm giải trình biến động lợi nhuận sau thuế (LNST) so với cùng kỳ; BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2021 kèm giải trình nguyên nhân biến động LNST so với cùng kỳ).

Thứ hai, phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, công bố thông tin sai lệch (Tại Báo cáo thường niên năm 2020, 2021, 2022 Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và của HNX ghi nhận ông Phạm Thái Bình không nắm giữ chức vụ tại các tổ chức khác, tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022 ghi nhận ông Phạm Thái Bình nắm giữ chức vụ tại các công ty con và công ty liên kết,

Cụ thể: Giám đốc Công ty TNHH Novotech Trung Hưng, Công ty TNHH Sản xuất cơ bản Kinh doanh Xuất khẩu gạo Việt Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang. Tại Báo cáo thường niên năm 2022 ghi nhận bà Nguyễn Lê Bảo Trang – Thành viên HĐQT không nắm giữ chức vụ tại các tổ chức khác, tuy nhiên theo thông tin tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Nguyễn Lê Bảo Trang là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 1801721284 cấp lần đầu ngày 28/3/2022); Công ty cung cấp Phiếu biểu quyết của 32 cổ đông, trong đó có 31 phiếu hợp lệ, tương ứng 31.421.221 cổ phần, tuy nhiên tại Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ghi nhận số cổ phiếu tham gia biểu quyết là 31.471.269 cổ phần).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Thứ ba, phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Theo BCTC kiểm toán năm 2020, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan là Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang - công ty con (ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch HĐQT) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ (bà Nguyễn Lê Bảo Trang là thành viên HĐQT độc lập của TAR và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ), trong đó, có một số giao dịch không được nêu trong Báo cáo tình hình quản trị công ty (gồm giao dịch góp vốn điều lệ với số tiền 160.200.000.000 đồng, giao dịch mua nguyên vật liệu giá trị 11.903.134.571 đồng, giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ), một số giao dịch không được thuyết minh tại BCTC kiểm toán (giao dịch thu 45.485.000.000 đồng tiền xây dựng cơ bản cánh đồng mẫu Kiên Giang); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không liệt kê Nghị quyết HĐQT số 02/2022/TAR/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 về việc HĐQT thống nhất cho vay vốn nhàn rỗi).

Thứ 4, phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thứ 5, phạt 15 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: Không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Thứ sáu, phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định.

Như vậy, tổng số tiền TAR bị xử phạt là 487,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT TAR có địa chỉ đạt 2A1 Võ Thị Sáu, tổ 40, Kv 12, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Theo đó, ông Bình bị SSC xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.

Cụ thể, theo BCTC kiểm toán năm 2020, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, và 2022, Gạo Trung An đã có các giao dịch với các bên liên quan là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang - công ty con (ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch HĐQT) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ (bà Nguyễn Lê Bảo Trang là thành HĐQT độc lập của Gạo Trung An và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ), tuy nhiên các giao dịch này đều chưa được HĐQT Gạo Trung An chấp thuận.

Trước đó, ngày 18/9, cổ phiếu TAR cũng bị HNX đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ (margin) do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023 soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.


O.L
Cùng chuyên mục