PlayStation 5 thiếu nguồn cung linh kiện, dự kiến 2022 mới đủ hàng

12/05/2021 09:00 GMT+7