Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thanh tra tại tỉnh Quảng Nam

25/01/2022 12:37 GMT+7
Trước công văn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nội dung theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ vừa có công văn số 61 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông báo kế hoạch thanh tra năm 2022.

Theo đó, năm 2022 Thanh tra Chỉnh phủ sẽ tiến hành thanh tra tại tỉnh Quảng Nam với nhiều nội dung như, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham những; quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng.

Trước công văn số 61 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan giúp và tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung "Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng".

Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thanh tra tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thanh tra tại Quảng Nam, trong đó có thanh tra việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng (Ảnh: Trương Hồng)

Đối với Sở TNMT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan giúp và tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng.

Sở KHĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan giúp và tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ trì trong việc chuẩn bị các nội dung Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.


Trương Hồng