04 trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 2021

18/10/2020 16:49 GMT+7
Từ ngày 01/01/2021, một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
04 trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 2021 - Ảnh 1.

Từ ngày 01/01/2021, một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021. Theo đó, có một số trường hợp được ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Cụ thể, tại Điều 20 Bộ luật này quy định loại hợp đồng lao động:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này."

Theo quy định trên, những trường hợp sau đây có thể ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn:

Trường hợp 1: Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Trường hợp 2: Sử dụng người lao động cao tuổi;

Trường hợp 3: Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Trường hợp 4: Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

A.Vũ