2 dự án không được gia hạn thời hạn hoạt động đầu tư từ năm 2021

21/07/2020 06:30 GMT+7
Luật Đầu tư 2020 quy định có 2 dự án không được gia hạn thời hạn hoạt động đầu tư từ năm 2021.

Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định thời hạn hoạt động của một số dự án đầu tư cụ thể như sau:

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

2 dự án không được gia hạn thời hạn hoạt động đầu tư từ năm 2021 - Ảnh 1.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Thời hạn trên được giữ nguyên so với quy định hiện hành tại Luật Đầu tư 2014, tuy nhiên, kể từ 1/1/2021 là ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thì:

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Ngoại trừ 2 dự án đầu tư:

Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Như vậy, 2 dự án trên sẽ không được gia hạn thời hạn đầu tư kể cả khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hiện quy định về gia hạn thời hạn đầu tư không được quy định tại Luật Đầu tư 2014, tuy nhiên theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì nhà đầu tư có thể điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư.

Hạ Anh