9 tháng đầu năm Tổng Giám đốc PVI Holdings lĩnh hơn 3,6 tỷ đồng tiền lương

26/10/2021 16:43 GMT+7
Trong 9 tháng đầu năm PVI Holdings chi trả thù lao, tiền lương cho Tổng Giám đốc hơn 3,6 tỷ đồng tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2020 là hơn 1,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần PVI - Holdings (HNX: PVI) vừa công báo cáo tài chính hợp nhất 3 quý 2021 ghi nhận lợi nhận sau thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng trưởng 172 tỷ đồng, đạt 100% so với cùng kỳ 2020.

Báo cáo tài chính này cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVI đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng, gấp 0,5 lần so với cùng kỳ năm 2020 là 1.168 tỷ đồng.

PVI ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 319 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 là 204 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 417 tỷ đồng tăng 190 tỷ đồng, gấp 0,8 lần so với cùng kỳ năm 2020 là 227 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2021, PVI ghi nhận nợ ngắn hạn là 16.330 tỷ đồng tăng 1.320 tỷ đồng, gấp 0,08 lần so với đầu kỳ 15.010. Nợ dài hạn là 67 tỷ đồng tăng 6 so với đầu kỳ 61 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm Tổng Giám đốc PVI Holdings lĩnh hơn 3,6 tỷ đồng tiền lương - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của Công ty CP PVI. Ảnh: Thế Anh

Vốn chủ sở hữu PVI tính đến ngày 30/9/2021 ghi nhận 7.280 tỷ đồng tăng 75 tỷ đồng so với đầu kỳ 7.205 tỷ đồng.

Về tài sản tính đến 30/9/2021, PVI ghi nhận đạt 20.004 tỷ đồng, tăng 1.784 tỷ đồng so với đầu kỳ là 18.220 tỷ đồng; Tiền và các khoản tương đương tiền so với đầu kỳ tăng 8 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn của PVI cũng ghi nhận tăng trưởng 1.404 tỷ đồng so với đầu kỳ. Các khoản thu ngắn hạn cũng ghi nhận tăng từ 9.242 tỷ đồng lên 9.590 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9/2021, hàng tồn kho của PVI tăng 970 tỷ đồng, tăng 1,01 lần so với đầu kỳ. Tài sản dài hạn giảm từ 4.046 tỷ đồng xuống còn 3.673 tỷ đồng; tài sản cố định giảm từ 358 tỷ đồng xuống còn 349 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm Tổng Giám đốc PVI Holdings lĩnh hơn 3,6 tỷ đồng tiền lương - Ảnh 2.

Mức thù lao Công ty CP PVI chi trả cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong 9 tháng đầu năm 2021.

Về đầu tư lĩnh vực bất động sản PVI ghi nhận 1.059 tỷ đồng giảm 23 tỷ đồng so với đầu kỳ 1.082 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2021, mức lương chi trả cho Hội đồng quản trị là hơn 5 tỷ đồn tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020 là hơn 2 tỷ đồng. Tổng Giám đốc lĩnh hơn 3,6 tỷ đồng tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2020 là hơn 1,3 tỷ đồng. Những quản lý khác hưởng hơn 25 tỷ đồng tăng 0,19 lần so với năm 2020 là hơn 21 tỷ đồng.

Thế Anh