Doanh nghiệp

Cổ đông lớn muốn nắm quyền chi phối Bông Bạch Tuyết

Cổ đông lớn muốn nắm quyền chi phối Bông Bạch Tuyết

Nhóm cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Bông Bạch Tuyết lên 51% để nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp.