Doanh nghiệp

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình

Tại Đại hội đồng cổ đông PV GAS năm 2023, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.