Khoáng Bình Định (BMC): Dự trình kế hoạch kinh doanh giảm, tỷ lệ cổ tức 8%

10/06/2022 07:15 GMT+7
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, BMC trình lên ĐHĐCĐ gần 19 tỷ đồng cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế; bao gồm cả LNST chưa phân phối chuyển sang năm 2022. Mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ là 8%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng Bình Định (mã chứng khoán:BMC) dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/06/2022 (thứ Năm). Khoáng Bình Định đã công bố những nội dung quan trọng sẽ trình trong đại hội bao gồm: kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.

BMC 2021 lợi nhuận tăng, dự trình cổ tức 8%

Cụ thể, trong năm 2021, BMC mang về mức doanh thu là 137,4 tỷ đồng, thực hiện 81,3% so với kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, thực hiện 116,3% so với kế hoạch năm trước

Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán, về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Bao gồm: trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% với số tiền là 1,7 tỷ đồng; trích Quỹ thưởng Ban điều hành (1%) số tiền hơn 174 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển với số tiền là 5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm 2022 với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức của BMC là 8%, giá trị gần 10 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức/ cổ phần là 800 đồng.

 - Ảnh 1.

Khoáng Bình Định lên kế hoạch lãi 2022 giảm 13%

ĐHĐCĐ Khoáng Bình Định: Dự trình kế hoạch kinh doanh giảm, tỷ lệ cổ tức là 8% - Ảnh 2.

Kết quả XSKD 2021 và kế hoạch năm 2022 của BMC

Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2022 trong đó những chỉ tiêu chính bao gồm: Tổng doanh thu dự kiến là gần 164 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm trước; bên cạnh đó thì mức lợi nhuận sau thuế của năm 2021 đang tăng trưởng tốt thì sang kế hoạch năm 2022 lại giảm 13% về mức an toàn, dự kiến đạt 15,2 tỷ đồng; Vốn đầu tư XDCB dự kiến là 12,4 tỷ đồng, so với thực hiện năm 2021 là 321,7%.

Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 hiện tại đang bằng với thực hiện năm 2021 là 8%. Ngoài ra, Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính 1% LNSH của năm 2022; thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương với mức chi tối đa là 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/06, cổ phiếu BMC đang giao dịch ở mức 15.900 đồng, giảm 100 đồng so với phiên giao dịch trước đó (tương ứng giảm 0,63%)

Phương Thảo