Lạng Sơn: Giám đốc Sở TNMT 22 kỳ không thực hiện tiếp công dân

28/02/2020 20:11 GMT+7
Thanh tra Chính Phủ đã báo cáo trình Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ TNMT chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc các Sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định.

Ngày 27/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010 - 31/12/2017. 

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Lạng Sơn còn nhiều tồn tại, một số đơn vị chưa thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân như Cục thuế tỉnh. Ngoài ra, một số cơ quan không niêm yết các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, quy trình giải quyết, như tại Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Sở GD&ĐT, Sở GTVT, Sở Nội vụ. 

Lạng Sơn: Giám đốc Sở TNMT 22 kỳ không thực hiện tiếp công dân - Ảnh 1.

Quang cảnh một buổi tiếp công dân tại TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn)

Cụ thể như công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thực hiện tiếp 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 61/182 kỳ (33,5%); Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%); Giám đốc Sở TNMT 1/56 kỳ (0,17%) là vi phạm khoản 5, Điều 12 và Khoản 5, Điều 13, Luật Tiếp công dân năm 2013. 

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở ở Lạng Sơn không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, mà giao cho cán bộ tiếp công dân thực hiện. Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng giao cán bộ tiếp 38/138 kỳ (27,5%); Chủ tịch UBND huyện Bình Gia giao cán bộ tiếp 8/59 kỳ (13,5%); Chủ tịch UBND huyện Tràng Định giao cán bộ tiếp 4/146 kỳ (0,27%); Giám đốc Sở TNMT giao cho thanh tra viên tiếp 22/56 kỳ (39,2%). Cơ quan thanh tra nhấn mạnh việc này vi phạm Luật Tiếp công dân và Luật Khiếu nại. 

"Việc ghi chép sổ sách tiếp công dân tại huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình, Sở TNMT, Sở Công Thương, Sở Y tế Lạng Sơn cũng chưa đầy đủ nội dung theo quy định"- kết luận của TTCP nêu rõ. 

Ngoài ra, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số Sở, ngành chưa được quan tâm đúng mức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả đạt được chưa cao. Công tác phân loại, xử lý đơn thư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị tại Ban tiếp công dân thuộc UBND tỉnh chưa được thường xuyên. 

Từ kết luận trên, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010 - 2017. Đặc biệt là Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

P.V