Những trường hợp nào được đổi thẻ Căn cước công dân?

24/10/2020 20:30 GMT+7
Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (cụ thể là những người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam).

Căn cứ quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 thì Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân; là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về Căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (cụ thể là những người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam).

Những trường hợp nào được đổi thẻ Căn cước công dân? - Ảnh 1.

Thay đổi họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, quê quán... là một trong các trường hợp được đổi thẻ Căn cước công dân.

Công dân đã được cấp Căn cước công dân nếu thuộc một trong 6 trường hợp sau đây thì được đổi Căn cước công dân:

- Một là, trường hợp công dân đã đến tuổi phải đổi Căn cước công dân theo quy định. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 thì thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Hai là, thẻ Căn cước công dân đã được cấp cho công dân bị hư hỏng không sử dụng được.

- Ba là, khi công dân có sự thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.

- Bốn là, khi công dân xác định lại giới tính, quê quán.

- Năm là, thẻ Căn cước công dân đã được cấp cho công dân có sai sót về thông tin trên thẻ.

- Sáu là, công dân có yêu cầu cấp đổi Căn cước công dân.

Ngoài ra, trường hợp công dân bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì được cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Đức Duy