Thay đổi thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ 25/6/2022

24/06/2022 06:29 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thay đổi thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ ngày 25/6/2022.

Hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ 25/6

Ngày 14/6/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 26/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm Quyết định 12/2017/QĐ-UBND và thay thế Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Theo đó, Quyết định mới năm 2022 sửa đổi Điều 12 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất như sau:

- Về hồ sơ: Người sử dụng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT và khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) nộp tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất (trước đây chỉ quy định nộp tại UBND cấp xã)

Thay đổi thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ 25/6/2022 - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thay đổi thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ ngày 25/6/2022.

Thủ tục cấp sổ đỏ

- Về trình tự, thủ tục giải quyết:

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến UBND xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định (quy định mới).

+ Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, trong thời hạn 08 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày làm việc), UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:

Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày làm việc; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

+ Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính, kiểm tra hồ sơ đăng ký, chuyển hồ sơ để Phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã và người sử dụng đất biết.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc (trước đây là 05 ngày làm việc), Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

Thẩm định hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất.

Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi được UBND cấp huyện phê duyệt.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc (trước đây là 02 ngày làm việc), UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2022 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.


PV
Cùng chuyên mục