3 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo quy định mới nhất

25/08/2020 10:40 GMT+7
Theo quy định mới nhất từ Luật Đầu tư 2020 sẽ có 3 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động.

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.

Theo đó, Luật này quy định về các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động như sau:

Trường hợp nhà đầu tư ngừng hoạt động dự án đầu tư

Theo Khoản 1 Điều 46 Luật này, nhà đầu tư được ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong đó, trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư vì lý do bất khả kháng thì nhà đầu tư được Nhà nước miễn tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Đối với quy định hiện hành, nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

3 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo quy định mới nhất - Ảnh 1.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước quyết định ngừng

Theo Khoản 2 Điều 47 Luật này, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

- Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

- Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động.

- Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

- Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư (hiện hành không quy định), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng

Khoản 3 Điều 47 Luật này quy định, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng, ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư khi việc thực hiện dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và bãi bỏ quy định về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Lưu ý, dự án đầu tư bị ngừng hoạt động sẽ bị chấm dứt hoạt động hoàn toàn trong các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục (2) và mục (3) nêu trên mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

- Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

Bảo Bảo