Ai được sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip vô thời hạn?

13/04/2021 06:42 GMT+7
Căn cước công dân gắn chip có thời hạn nhất định theo độ tuổi, tuy nhiên có trường hợp được cấp căn cước công dân không có thời hạn.

Căn cước công dân gắn chip phải làm lại khi nào?

Điều 21 của Luật Căn cước công dân 2014 chỉ rõ:

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Quy định nêu trên cho thấy, căn cước công dân dù là mã vạch hay gắn chip đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Nhưng nếu đã được cấp trong 02 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Ai được sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip vô thời hạn? - Ảnh 1.

Thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng đến các mốc tuổi: đủ 25 tuổi; đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trước đây, Chứng minh nhân dân được quy định có thời hạn sử dụng chỉ trong vòng 15 năm, kể từ ngày cấp mà không phụ thuộc vào độ tuổi của người được cấp (Theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 170/2007/NĐ-CP).

Ai được sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip vô thời hạn?

Như phân tích ở trên, thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng đến các mốc tuổi: đủ 25 tuổi; đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp công dân đó đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ của họ là đến suốt đời, tức được sử dụng cho đến khi người đó mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng…

Khoản 2 Điều 21 của Luật Căn cước công dân quy định:

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo

Như vậy, có nghĩa, những người đi làm Căn cước công dân gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời, mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi.

Lưu ý, những người trên 60 tuổi đang sử dụng căn cước công dân mã vạch thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời, mà không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chip.

6 trường hợp được đổi thẻ Căn cước công dân

Công dân đã được cấp Căn cước công dân nếu thuộc một trong 6 trường hợp sau đây thì được đổi Căn cước công dân:

- Một là, trường hợp công dân đã đến tuổi phải đổi Căn cước công dân theo quy định. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 thì thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Hai là, thẻ Căn cước công dân đã được cấp cho công dân bị hư hỏng không sử dụng được.

- Ba là, khi công dân có sự thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.

- Bốn là, khi công dân xác định lại giới tính, quê quán.

- Năm là, thẻ Căn cước công dân đã được cấp cho công dân có sai sót về thông tin trên thẻ.

- Sáu là, công dân có yêu cầu cấp đổi Căn cước công dân.

Ngoài ra, trường hợp công dân bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì được cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.

PV