Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, nông nghiệp số

02/12/2021 06:48 GMT+7
Chiều 1/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện và tổng kết Nghị quyết.
Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, nông nghiệp số - Ảnh 1.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện. Góp phần vào thành tựu đó có phần đóng góp quan trọng từ kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW.

Theo ông Trần Tuấn Anh, thời gian qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19 nhưng nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2008 - 2020, nông nghiệp nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. 

Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm 1,5 năm, với những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh. Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên trên 42 triệu đồng/người năm 2020, vượt mục tiêu đề ra...

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tăng trưởng nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững. Công nghiệp chế biến phát triển chậm, tổn thất sau thu hoạch còn cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc. Việc xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, trước bối cảnh và yêu cầu mới đã tạo ra những thuận lợi, cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho cả ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước và được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII. Ngày 26/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định 02-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, chính sách phát triển mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với tình hình mới.

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, nông nghiệp số - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, nông nghiệp là thước đo mức độ bền vững của nền kinh tế. Vì vậy, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, trong bối cảnh thế giới đang phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong hội nhập về thương mại, môi trường...; sự chuyển dịch lao động về khu vực nông thôn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành Nông nghiệp tiến hành tổng kết, tham mưu xây dựng nghị quyết với cách tiếp cận mới, phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; vướng mắc tại một số địa phương. Các đại biểu nhất trí cho rằng cần cụ thể hóa, làm rõ, bổ sung, phát triển các nội hàm phù hợp trong bối cảnh mới được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII về: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ làm đột phá để phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; các nội dung mới trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao quá trình thực hiện Nghị quyết và công tác xây dựng Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như những ý kiến sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu. Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo tiếp thu cao nhất các ý kiến đóng góp để xây dựng Báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

PV