Khoáng sản Á Cường (ACM) bị phạt 250 triệu đồng

10/08/2022 14:51 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, địa chỉ ở: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (UPCoM: ACM) bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021. Đồng thời, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.Đồng thời, phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022.

Qua xem xét cho thấy công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty cũng sẽ thay đổi.


A.Vũ