Không chia cổ tức nhiều năm liên tiếp, Sacombank của ông Dương Công Minh nói gì?

17/04/2019 13:21 GMT+7
Sacombank do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT vừa có văn bản giải trình về lý do không chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập đến nay là vì phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính. Đây là nguyên nhân dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông của Sacombank. Dù vậy, năm 2018 Sacombank vẫn thực hiện kế hoạch không chia cổ tức.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), các chỉ tiêu tài chính trọng yếu năm 2018 của ngân hàng đều tăng trưởng so với năm 2017, trong đó Sacombank đã hoàn thành 4/6 chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm, đạt trên 94% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9,4% và đạt 92,7% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tằng 11%, vượt 8% kế hoạch. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 256.623 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm 2,48% từ mức 4,59% về mức 2,11%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của Sacombank tăng trên 50% so với năm 2017, mang về cho Sacombank của ông Dương Công Minh hơn 2.247 tỷ đồng.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAa) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEa) lần lượt là 0,46% và 7,48%, cao hơn so với mức 0,34% và 5,2% của năm 2017. Cùng với đó, vốn tự có của ngân hàng cũng được cải thiện, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đã tăng từ 9,61% (năm 2016) lên 10,71% (năm 2018).

Đặc biệt, Sacombank của ông Dương Công Minh cho biết đã giảm tỷ trọng tài sản không sinh lời từ 29,3% (năm 2016) xuống 18,3% (năm 2018).

Về nợ xấu, năm 2018, Sacombank đã thu hồi được 9.513 tỷ đồng nợ xấu (lượng thuộc đề án tái cơ cấu là 7.511 tỷ đồng); lũy kế từ khi triển khai đề án, Sacombank đã thu được 26.068 tỷ đồng nợ xấu (thuộc đề án là 19.978 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2018, ngân hàng này đã thu hồi được 2.191 tỷ đồng lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ; lũy kế từ khi triển khai đề án, thu được 5.268 tỷ đồng.

Năm qua, Sacombank đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng tài sản tồn đọng sau sáp nhập; lũy kế từ khi triển khai đề án là 1.970 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch theo tiến độ.

Sacombank của ông Dương Công Minh thừa nhận, "chính sách cổ tức của Sacombank tạo tâm lý không hài lòng với phần lớn các cổ đông"

Tuy nhiên, HĐQT Sacombank cũng thừa nhận một số tồn tại, khó khăn như: giá trị tài sản có không sinh lời còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường bất động sản; tín dụng tăng trưởng trong giới hạn cho phép nên hạn chế cơ hội gia tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.

"Sacombank đã không chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập đến nay, do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông của Sacombank", tài liệu ĐHĐCĐ Sacombank nêu rõ.

Ngoài ra, theo HĐQT Sacombank, áp lực tăng vốn ngày càng lớn khi thời điểm áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II vào năm 2020 đang đến gần trong bối cảnh việc kêu gọi vốn cổ phần hiện nay còn khó khăn, cũng là một vấn đề nan giải mà Sacombank đang phải đối mặt.

Tại đại hội tới, Sacombank của ông Dương Công Minh tiếp tục trình kế hoạch không chia cổ tức, cho cả năm 2018 và năm 2019.

Tại liệu ĐHĐCĐ đề cập “Sacombank chỉ được thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (lộ trình đến năm 2025). Trong năm 2018, HĐQT cũng đã tích cực trong việc kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấp nhận phương án trả cố tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với kết quả tài chính hàng năm, trên cơ sở đảm bảo việc trích lập dự phòng theo Đề án tái cơ cấu; đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao vị thế của Sacombank trên thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông. Tuy nhiên, đến nay Sacombank vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Ngân hàng Nhà nước”.

HĐQT Sacombank cũng trình cổ đông tiếp tục trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 để thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng, tương tự như năm 2018. Đồng thời thống nhất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019, cũng tương tự như năm 2018.

Về chỉ tiêu kinh doanh, năm 2019, Sacombank do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 455.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động mục tiêu đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%; trong đó, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%; trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng phấn đấu dưới 2%.

Đặc biệt, năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Dự kiến, vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2019 của Sacombank đạt 26.283 tỷ đồng.

Theo Danviet