Lãi trước thuế 107 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Long âm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

28/10/2020 11:21 GMT+7
Theo báo cáo tài chính quý III/2020, nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI) lãi trước thuế tăng 14%, đạt hơn 48 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Bảo hiểm Bảo Long giảm 16,7%, xuống còn 107,4 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm quý III/2020 của Bảo hiểm Bảo Long đạt hơn 321 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Tuy nhiên, phí nhượng tái bảo hiểm tăng 19% so cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 chỉ tăng nhẹ 3%, đạt gần 230 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 2%, lên gần 162 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí bồi thường (57 tỷ đồng) và chi hoa hồng bảo hiểm cùng với chi phí khác (103 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Long tăng 6%, đạt gần 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 29% lên 30%.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI)

Báo cáo tài chính quý III/2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI)

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 2%, mang về 25 tỷ đồng. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Long hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đã được trích ở quý I/2020. Điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý III/2020 hơn 30 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý III/2020 là 50,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bảo hiểm Bảo Long, với việc doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng ở mức thấp, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 14%, đạt hơn 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty tăng nhẹ 4,7% so với cùng kỳ năm trước lên gần 682 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 8,1% với 72,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí các mảng cũng tăng cao, đặc biệt là chi phí tài chính (tăng hơn 19%) dẫn tới lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bảo hiểm Bảo Long giảm 16,7%, xuống còn 107,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 86,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Long âm gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 24,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tính tới 30/9, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Long đạt 2.051 tỷ đồng, tăng 2,7%. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh tới 74%.

Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 34% từ 762 tỷ đồng cuối năm trước lên 1.020 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng hơn 24% lên 141 tỷ đồng.

Nợ phải trả xấp xỉ đầu năm, chiếm 65% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 920 tỷ đồng, bao gồm dự phòng bồi thường và dự phòng phí chưa được hưởng.

Huyền Anh