Mủ cao su mất giá, Cao su Tây Ninh (TRC) lên kế hoạch lợi nhuận giảm 10%

07/06/2023 11:11 GMT+7
Trong tờ trình ĐHĐCĐ năm 2023, Cao su Tây Ninh lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng, giảm gần 10% so với thực hiện năm 2022. Theo nhận định, năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn khi mủ cao su mất giá.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, Đại hội được tổ chức ngày 29/6/2023 tại tỉnh Tây Ninh.

Năm 2022, sản lượng khai thác của Cao su Tây Ninh ghi nhận 8.824 tấn, sản lượng chế biến đạt 14.000 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 9.429 tấn, lần lượt vượt 15%, 50,5% 12,3% so với kế hoạch năm đề ra.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 ghi nhận 561 tỷ đồng, vượt 16,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 75 tỷ đồng, đạt 77% so với thực hiện năm 2021. Dự trình chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, TRC đã có những giải pháp nhằm tăng năng suất vườn cây khai thác, giảm giá thành và tăng cường hoạt động gia công mủ cho các đơn vị bên ngoài, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS (Công ty con, 100% vốn chủ sở hữu) bước qua năm khai thác thứ 3, hoạt động trên địa bàn Vương quốc Campuchia cũng gặp nhiều khó khăn trong gia công mủ nguyên liệu; các loại chi phí trong việc trồng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm cũng tăng cao. Điều đó góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 23% so với năm 2021.

Năm 2022, TRC đã tham gia góp vốn đầu tư tổng 1.134 tỷ đồng, trong đó, đầu tư vào Công ty Tây Ninh – Siêm Riệp PTCS chiếm 85%, tương đương 969 tỷ đồng.

Cao su Tây Ninh (TRC): Lên kế hoạch lợi nhuận giảm 10%, mủ cao su mất giá - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Cao su Tây Ninh dự trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với sản lượng khai thác 8.000 tấn, sản lượng chế biến 9.600 tấn, sản lượng tiêu thụ 8.600 tấn. TRC kỳ vọng tổng doanh thu năm 2023 đạt 373 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 7,5% mệnh giá.

Để đạt kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng tiếp tục khai thác và quản lý 4.156ha cao su kinh doanh, chăm sóc tốt 2.694ha vườn cây KTCB, tiếp tục phát huy sử dụng cơ giới vào việc chăm sóc vườn cây, tiếp tục thực hiện và duy trì chứng chỉ rừng VFCS/PEFC, chứng nhận CoC về quản lí rừng bền vững, tiếp tục áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 & 14001:2015, ISO/IEC 17025:2017, chương trình sản xuất tinh gọn Lean…

Từ ngày 1/6/2023, Công ty CP Cao su Tây Ninh bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cho ông Hồ Trung Nghĩa nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 106,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.545 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 49,6% so với quý I/2022.

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán mủ cao su giảm, TRC cho biết, do giá bán mủ quý I/2023 là 33,3 triệu đồng/tấn; giá bán mủ bình quân quý I/2022 là 41,5 triệu đồng/tấn. Do đó, giá bán mủ quý I/2023 giảm 8,2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động khác giảm là do hoạt động bán cây cao su thanh lý quý I/2023 chưa thực hiện.

Tại ngày 31//3/2023, TRC ghi nhận tổng tài sản 1.951 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 375 tỷ đồng, giảm 7,3% so với đầu năm, trong đó, nợ vay ngắn hạn 181,6 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm.


Khánh Ly