Quảng Nam đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy lợi

06/03/2021 09:09 GMT+7
Quảng Nam vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đối với cấp huyện, xã triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh được chia ra thành 3 khu vực: Khu vực I: Gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành (trừ các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và xã hải đảo thuộc các địa phương nêu trên).

Quảng Nam dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước - Ảnh 1.

Quảng Nam dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Khu vực II: Gồm các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn và các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố đã nêu tại khu vực I. Khu vực III: Gồm các huyện: Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Đối tượng áp dụng Nghị quyết này đối với các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về kiên cố hoá kênh mương: Đầu tư kiên cố hoá kênh mương nhằm ổn định công trình, tăng khả năng chống chịu với thiên tai, giảm tổn thất nước trên kênh, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng kênh, gắn với việc phát triển giao thông nội đồng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Thực hiện đầu tư kiên cố ít nhất 200km, với kinh phí là khoảng 200 tỷ đồng.

Quảng Nam dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước - Ảnh 2.

Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Về thuỷ lợi nhỏ: Nâng cao năng lực phục vụ các công trình thủy lợi hiện có; ổn định tưới diện tích lúa chủ động nước tại các địa phương trung du miền núi trên cơ sở quy hoạch thủy lợi của tỉnh đã được duyệt. Đầu tư xây dựng ít nhất 25 công trình thuỷ lợi nhỏ (nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới), với kinh phí khoảng 75 tỷ đồng.

Về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Áp dụng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho cây màu, cây trồng cạn góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Số lượng công trình đầu tư trên cơ sở đề xuất hằng năm của mỗi địa phương, đơn vị. Theo đó, dự kiến đầu tư xây dựng ít nhất 50 công trình, với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.

Mục tiêu của chính sách là nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trần Hậu - Trương Hồng