Tiết giảm chi phí, tận dụng hàng tồn kho giá thấp, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi quý IV gấp 2,5 lần

10/02/2022 11:27 GMT+7
Trong quý IV/2021, Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) báo lãi gấp đôi so với cùng kỳ, lên 81 tỷ đồng.

Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

Doanh thu thuần trong quý IV của Phân bón Bình Điền tăng 25% lên 1.836 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 23%, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 34% đạt 241,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,2% lên 13,2%.

Doanh thu tài chính giảm 27% về 1,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng được tiết giảm 17%, chi phí bán hàng được tiết giảm 66% còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52%.

Tiết giảm chi phí, tận dụng hàng tồn kho giá thấp, Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi quý IV gấp 2,5 lần - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của Phân bón Bình Điền.

Sau khi trừ các khoản chi phí Phân Bón Bình Điền báo lãi đạt 113 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 81 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 7.708 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 296,7 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2020, trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt gần 220 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 3.459 đồng.

Năm 2021 Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng và lãi trước thuế 166 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021 công ty đã vượt 35% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 123% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

BFC cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý IV và cả năm 2021 tăng lần lượt 148% và 78% so với cùng kỳ năm ngoái do các Công ty trong hệ thống Bình Điền tiết kiệm chi phí sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu tồn kho giá thấp nên đã làm cho lợi nhuận gộp quý IV tăng. Nhìn chung năm 2021, do sản lượng bán ra toàn Công ty tăng hơn 25% đã góp phần tăng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của công ty đạt 3.857 tỷ đồng, tăng 26% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, tiền và tương đương tiền giảm 41,9%, xuống 243,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 58,8%, xuống 234,4 tỷ đồng; song hàng tồn kho tăng mạnh 114%, lên 2.535 tỷ đồng (chủ yếu là nguyên - vật liệu và hàng thành phẩm).

Tổng nợ phải trả cũng tăng 35%, lên còn 2.495,4 tỷ đồng. Riêng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 1.368,9 tỷ đồng và 57,4 tỷ đồng.O.L