Tỉnh Quảng Nam ra chỉ thị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

26/02/2024 09:43 GMT+7
Tỉnh Quảng Nam phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024.

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Quảng Nam ra chỉ thị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Ngày 26/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra chỉ thị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: T.H

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tác động mạnh đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, trong đó, đến hết ngày 30/6 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%.

Đến hết ngày 30/9 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%; đến hết ngày 31/12 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100% và đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Tỉnh Quảng Nam ra chỉ thị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, trong đó, đến hết ngày 31/12 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100% và đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

"Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế xã hội.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và xuyên suốt trong năm 2024; đẩy mạnh công tác giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động xử lý kịp thời những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hồ sơ thủ tục về đầu tư công; thực hiện hiệu quả nguyên tắc phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công", chỉ thị nhấn mạnh.

Ngoài giao các sở, ban, ngành liên quan sớm thực hiện tốt các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công ra, chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam còn giao cho Sở Nội vụ tỉnh căn cứ danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp để xem xét trong việc đánh giá, không đề xuất xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn chậm.

Trong đó, lưu ý kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. Xem xét tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm đối với các dự án do các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư, đến ngày 31/12/2024 không giải ngân hết nguồn vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh.

Trương Hồng
Cùng chuyên mục