Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

31/05/2023 13:03 GMT+7
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã ký ban hành chỉ thị số 39 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.


Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

BHXH Quảng Nam ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: N.D

Theo đó, trong thời gian quan, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt. Trong đó đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100%.

Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 2.

Lực lượng nhân viên của BHXH Quảng Nam xuống tận người dân để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Ảnh: N.D

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thế chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế người lao động. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả…

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ bảo hiểm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 3.

Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Ảnh 4.

Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: N.D

"Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Đồng thời cần tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, nhân dân. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, cần duy trì phát triển bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân...", chỉ thị 39 nhấn mạnh.


Trương Hồng