27 doanh nghiệp chênh 50% lãi trước và sau kiểm toán trên HNX

12/05/2020 12:30 GMT+7
Thống kê của HNX, có 311 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tới 27 doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ chênh lệch lãi sau thuế tới trên 50% giữa báo cáo tài chính tự lập và báo cáo tài chính kiểm toán.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là 359 công ty (không bao gồm 9 công ty thay đổi niên độ kế toán tương ứng các mã VTL, VDL, KTS, MHL, SLS, TA9, IDV, GLT, CAP). Tính đến hết tháng 4/2020, 346 công ty niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trước và sau kiểm toán, có tới 27 doanh nghiệp chênh 50% lãi

So sánh số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trước và sau khi được kiểm toán, có 64 doanh nghiệp (chiếm 18% tổng số lượng doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo) có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2019 do doanh nghiệp tự lập chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2019 có kiểm toán.

Cùng với đó, có tới 27 doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ chênh lệch lãi sau thuế tới trên 50% giữa báo cáo tài chính tự lập và báo cáo tài chính kiểm toán.

Đặc biệt, 3 doanh nghiệp ghi nhận có lãi năm 2019 tại báo cáo tài chính tự lập, nhưng tại báo cáo tài chính kiểm toán lại ghi nhận lỗ và 1 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi sau kiểm toán.

"Theo giải trình của các doanh nghiệp này, nguyên nhân chênh lệch là do điều chỉnh giảm, ghi nhận doanh thu sang năm 2020, trích lập dự phòng làm tăng chi phí, xác định lại chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ..." – HNX cho hay.

Ngành nào tăng trưởng mạnh nhất?

Thống kê HNX còn cho thấy, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 311 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 21.438,4 tỷ đồng, tăng 993,6 tỷ đồng (tương đương 4,8%) so với năm 2018. Có 5/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng so với năm 2018, trong đó ngành có tỷ trọng tăng lợi nhuận mạnh nhất là khai khoáng và dầu khí tăng 45,2%, từ 808 tỷ đồng lên 1.173 tỷ đồng.

27 doanh nghiệp chênh 50% lãi trước và sau kiểm toán trên HNX - Ảnh 2.

Khai khoáng và dầu khí có lợi nhuận tăng mạnh nhất, tài chính chiếm tỷ trọng cao nhất

Ngành tài chính dù chỉ có 22 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nhưng có tổng lợi nhuận sau thuế là 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và là ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận cao thứ hai trong số 11 ngành trên HNX, 17,3%. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng. Trong số này nhóm các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Bên cạnh đó, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ (tăng 4 doanh nghiệp so với năm 2018), tập trung vào nhóm các công ty chứng khoán, nguyên nhân chủ yếu là do việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư vào cuối kỳ, cũng như khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 36 công ty, tăng 12,5% so với năm trước với tổng lỗ năm 2019 là -2.244,6 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2018. Trong đó, có 6/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2018 trong đó ngành công nghiệp có mức tăng lỗ mạnh nhất từ -427 tỷ đồng năm 2018 lên -1.270 tỷ đồng năm 2019.

Huyền Anh