3 chính sách mới về đất đai mọi người nên nắm rõ

05/12/2021 13:00 GMT+7
Hiện có một số văn bản mới liên quan đến đất đai, nhà ở vừa được ban hành. Dưới đây là cập nhật về những nội dung đáng chú ý tại các văn bản này.

Hai văn bản về đất đai, nhà ở hết hiệu lực từ 1/12/2021

Theo Quyết định 35/2021/QĐ-TTg, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ về đất đai - nhà ở sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

Trong đó có:

- Quyết định số 105/2000/QĐ-TTg về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất.

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

3 chính sách mới về đất đai mọi người nên nắm rõ - Ảnh 1.

Hiện có một số văn bản mới liên quan đến đất đai, nhà ở vừa được ban hành

Quy hoạch sử dụng quốc gia đến năm 2030

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 39/2021/QH15 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm từ năm 2021 - 2025.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như sau:

STT

Loại đất

Diện tích

(nghìn ha)

Cơ cấu

(%)

Tăng/giảm so với năm 2020

(nghìn ha)

1

Đất nông nghiệp

27.732,04

83,70

-251,22

2

Đất phi nông nghiệp

4.896,48

14,78

+965,37

3

Đất đô thị

2.953,85

8,91

+925,78

3

Đất khu kinh tế

1.649,53

4,98

+15,40

4

Đất khu công nghệ cao

4,14

0,01

+0,51

Đáng chú ý, Nghị quyết này còn chỉ rõ:

- Sẽ hoàn thiện các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch;

- Cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phạm vi tối đa 300.000 ha đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết;

- Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp.

Nghị quyết 39/2021/QH15 được thông qua ngày 13/11/2021 và có hiệu lực cùng ngày.

Sửa đổi quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 85/2019/TT-BTC, trong đó có nội dung về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là Sổ đỏ).

Thông tư mới định nghĩa phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư này, phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ được phân loại rõ thành phí cấp lần đầu, phí cấp mới trong khi quy định cũ chỉ quy định là phí "cấp".

Thông tư 106/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.
PV (Tổng hợp)