Agribank và VAMC sẽ được tăng vốn ngay trong quý II/2020?

06/05/2020 08:34 GMT+7
Agribank và VAMC sẽ được tăng vốn ngay trong quý II/2020?
Trong quý II/2020, Bộ Tài chính sẽ tập trung bổ sung vốn điều lệ cho 2 doanh nghiệp nhà nước là Agribank từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt và VAMC từ Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia.

Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với 6 cơ quan đại diện chủ sở hữu gồm: Bộ Quốc Phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, với Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính sẽ giám sát trực tiếp 5 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH MTV Cao su, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, trong quý II/2020, Bộ sẽ thực hiện giám sát gián tiếp, trong đó tập trung vào nội dung: Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 5 doanh nghiệp. Trong đó có 4 doanh nghiệp nhà nước (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải) từ quỹ Đầu tư phát triển và đánh giá lại tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (nguồn khác); 1 công ty cổ phần (Bệnh viện Giao thông vận tải) từ xác định lại giá trị vốn nhà nước.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thực hiện giám sát trực tiếp trong quý II/2020.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Bộ sẽ thực hiện giám sát gián tiếp trong quý II/2020. Trong đó, tập trung vào hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 2 doanh nghiệp nhà nước là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt (theo Thông tư 100/2002/TT-BTC), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) từ Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia (theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính thực hiện giám sát việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Nhật Minh