Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chốt phương án chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 145%

28/05/2023 07:31 GMT+7
Đầu tư Sài Gòn VRG đã thông qua mức chi trả cổ tức 2022 với tỷ lệ 90% gồm 45% bằng tiền mặt và 45% bằng cổ phiếu. Đồng thời, SIP muốn phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 55%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2022 là 145%.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa được công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm nay đi lùi.

Cụ thể, SIP đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 4.446 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng; lần lượt giảm 15% và 25% so với thực hiện năm 2022.

Đại hội thông qua chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 90%, trong đó 45% bằng tiền mặt và 45% bằng cổ phiếu. Đồng thời, Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 55%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2022 là 145%.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chốt phương án chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 145% - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chia cổ tức của SIP.

Về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt, vào tháng 7/2022 SIP đã chi trả một phần cổ tức tiền mặt của năm 2022 với tỷ lệ 10% (tương ứng tổng số tiền 93 tỷ đồng). Về 35% còn lại, Đại hội giao cho HĐQT chọn thời gian thích hợp để thanh toán cho cổ đông.

Về chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 45% (100 quyền sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới), với 90,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phát hành thêm 40,9 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, công ty cũng chi thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 55% (100 quyền nhận thêm 55 cổ phiếu mới), số cổ phiếu sẽ tăng thêm gần 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 499,9 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên 1.818 tỷ đồng sau 2 lần phát hành cổ phiếu.

Năm 2023, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.

Đại hội cũng nhất trí thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SIP từ sàn UPCoM sang HoSE.

Trong quý I/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu 1.394 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và lãi ròng 166 tỷ đồng, giảm 28%.

Tại ngày 31/3, công ty có tổng tài sản của SIP tăng 4% so với đầu năm, lên 19.760 tỷ đồng Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận tăng 28% lên 4.759 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Nợ phải trả ở mức 15.915 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó nợ vay tài chính là 1.002 tỷ đồng, hầu hết là vay ngắn hạn.


O.L