Quảng Nam: Đề xuất hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường gần 22 tỷ

18/09/2023 14:39 GMT+7
Mức hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (TTVHTT) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 900.000 đồng/người/tháng đối với chủ nhiệm (tương đương với 0,5 mức lương cơ sở); đối với Phó chủ nhiệm được hỗ trợ 720.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,4 mức lương cơ sở).

Ngày 18/9, nguồn tin của Etime, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao (TTVHTT) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026 với nguồn kinh phí gần 22 tỷ đồng.

Theo tờ trình, ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, nghị định không điều chỉnh chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm TTVHTT cấp xã. Do đó, trong quá trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh triển khai nghị định này, Sở Nội vụ Quảng Nam không có cơ sở để tham mưu tích hợp quy định về chức danh, mức phụ cấp của đội ngũ làm việc tại TTVHTT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Đề xuất gần 22 tỷ đồng hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại các trung tâm văn hóa cấp xã, phường. Ảnh: T.H

Hiện nay, TTVHTT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không có cơ sở pháp lý để chi trả chế độ kiêm nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và duy trì hoạt động tại các đơn vị này, mặc dù kinh phí chi trả đã được phân bổ lồng ghép với nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao cho các địa phương hằng năm.

Tại các diễn đàn, cuộc họp về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cũng như các cuộc giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiều địa phương đã phản ánh, đề nghị cho chi trả chế độ kiêm nhiệm hoặc hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ cấp xã làm việc tại TTVHTT cấp xã nhằm động viên, khuyến khích cán bộ sáng tạo, hăng say làm việc, duy trì các hoạt động thường xuyên tại trung tâm.

Để giải quyết triệt để tình hình khó khăn về cơ chế tài chính nhằm hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại TTVHTT cấp xã, tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng và phát triển TTVHTT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Quảng Nam: Đề xuất gần 22 tỷ đồng hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường - Ảnh 2.

Quảng Nam đề xuất gần 22 tỷ đồng hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường. Trong ảnh, một buổi sinh hoạt văn hóa tại nhà ăn hóa thôn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H

Việc ban hành nghị quyết "quy định hỗ trợ cho người làm việc tại TTVHTT xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026" là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, cũng như thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam khoa X sẽ diễn ra trong tháng 9 này. Nếu nghị quyết được thông qua, đối tượng được áp dụng hỗ trợ là chủ nhiệm TTVHTT (Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm); 2 Phó chủ nhiệm TTVHTT (một công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã và một cán bộ Hội khuyến học cấp xã hoặc một lãnh đạo trường THCS hoặc Tiểu học trên địa bàn kiêm nhiệm).

Mức hỗ trợ cho chủ nhiệm là 900.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,5 mức lương cơ sở); đối với Phó chủ nhiệm được hỗ trợ 720.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,4 mức lương cơ sở).

Tổng cộng mức hỗ trợ một năm hơn 6,7 tỷ đồng.  Tổng mức hỗ trợ giai đoạn từ tháng 10/2023 đến hết năm 2026 gần 22 tỷ đồng.

Quảng Nam: Đề xuất gần 22 tỷ đồng hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường - Ảnh 3.

Nếu nghị quyết được thông qua, mức hỗ trợ cho chủ nhiệm TTVHTT xã là 900.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,5 mức lương cơ sở); đối với Phó chủ nhiệm được hỗ trợ 720.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,4 mức lương cơ sở). Ảnh: T.H

"Mục đích hỗ trợ kinh phí cho người làm việc tại TTVHTT xã, phường, thị trấn nhằm động viên, khuyến khích sự sáng tạo, hăng say làm việc, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thường xuyên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập suốt đời, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn; đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, còn phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp, học tập suốt đời, vui chơi giải trí của nhân dân; đảm bảo gắn với thực hiện thành công các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM…", tờ trình nêu rõ.


Trương Hồng
Cùng chuyên mục