Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Khoảng 1.350 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

02/03/2021 06:29 GMT+7
Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đồng Hỷ dự kiến huy động khoảng 1.350 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp chiếm khoảng gần 20%, còn lại là vốn từ ngân sách Nhà nước.

Với nguồn vốn đó, huyện Đồng Hỷ dự kiến sẽ đầu tư cho 2 xã Văn Lăng và Tân Long về đích nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2025, 13/13 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện Đồng Hỷ sẽ tập trung thực hiện các nội dung nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, như: tổ chức sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến năm 2025 ở khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; tập trung cải thiện môi trường nông thôn.

Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Khoảng 1.350 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện Đồng Hỷ còn tập trung thực hiện các nội dung nhằm nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân như tổ chức sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, huyện Đồng Hỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Toàn huyện đã đầu tư trên 1.220 tỷ đồng thực hiện chương trình, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 830 tỷ đồng, còn lại là do nhân dân đóng góp. Huyện đã cải tạo, nâng cấp gần 100km đường trục xã, liên xã; 239km đường bê tông nông thôn; 29 công trình trường học; 94 nhà văn hóa; góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn từ 11,34% (năm 2015) xuống còn 6,2% (năm 2020).

Đến nay, toàn huyện đã có 11/13 xã đạt chuẩn NTM. Mục tiêu của huyện là đến năm 2025 sẽ có 100% các xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt xã NTM nâng cao.

PV