Dược phẩm OPC: Báo lãi Quý III đặt hơn 37 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ

28/10/2022 13:47 GMT+7
Năm 2022, Dược phẩm OPC lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 1.340 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến đạt 177 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Dược phẩm OPC hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng 12% so với cùng kỳ

Cụ thể, Dược phẩm OPC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 278 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 37 tỷ đồng, cả 2 đều tăng trưởng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Dược phẩm OPC cho biết lí do lợi nhuận sau thuế quý này tăng tưởng vì chủ yếu là trong quý III này, Công ty Con - Dược phẩm TW25 đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 302 triệu đồng (trong khi cùng kỳ lỗ tới 3,1 tỷ đồng). Doanh thu tài chính tăng và Chi phí tài chính giảm là do Công ty trả hết nợ vay tăng tiền tiết kiệm có kỳ hạn.

Dược phẩm OPC: Báo lãi tăng hơn 12% so với cùng kỳ, đạt hơn 37 tỷ đồng. - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của Dược phẩm OPC

 Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán giảm 19,3% còn hơn 146 tỷ đồng. Điều này dẫn tới Biên lợi nhuận gộp tăng từ 39% lên 47%. Lợi nhuận gộp tăng từ 116 tỷ đồng lên 132 tỷ đồng (tương ứng tăng gần 14%); Chi phí tài chính giảm 40%, còn 1,9 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Dược phẩm OPC hoàn thành hơn 76% kế hoạch lợi nhuận năm

Dược phẩm OPC: Báo lãi tăng hơn 12% so với cùng kỳ, đạt hơn 37 tỷ đồng. - Ảnh 2.

Kết quả SXKD 3 quý trong năm 2022 của Dược phẩm OPC

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược phẩm OPC ghi nhận đạt gần 873 tỷ đồng, tăng 13,2% so với 9 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 23%.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Dược phẩm OPC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiếu: doanh thu thuần dự kiến đạt 1.340 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 177 tỷ đồng. Như vậy, Dược phẩm OPC mới hoàn thành hơn 65% kế hoạch doanh thu năm và 76% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/9/2022, Tổng tài sản của Dược phẩm OPC đạt hơn 1.207 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với hồi đầu năm. Trong đó: Đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 10% (hơn 123 tỷ); Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 14% (gần 167 tỷ); Hàng tồn kho chiếm gần 35% (419 tỷ); Tài sản cố định chiếm gần 20% (239 tỷ) và các khoản mục khác chiếm tỷ lệ phần trăm còn lại. Bên cạnh đó thì Nợ phải trả giảm hơn 25% còn hơn 370 tỷ đồng. Nguyên nhân do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm tới hơn 71 tỷ đồng.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 28/10, giá cổ phiếu OPC tăng 0,43% (tương ứng tăng 100 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 23.100 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo