Đường sắt Hà Nội (HRT) lỗ hàng trăm tỷ vì "gánh" phần thuê đất, thuế đất cho TCT Đường Sắt Việt Nam

28/02/2022 13:26 GMT+7
Năm 2021, HRT thu về gần 19 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý 74 toa xe hàng, 30 toa xe khách,1 ô tô BMW 4 chỗ. Tuy nhiên, số tiền này gần như bị khấu trừ chi phí bồi thường cho Công ty TNHH Thương mại và Vận chuyển hàng hóa Ý Minh với 17,6 tỷ đồng.

Vướng kiện tụng, chịu thuế chồng thuế

CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HRT) mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.546 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế âm 121,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đến 196,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, phần lớn các khoản chi phí đều được tiết giảm so với năm trước đó. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 8% về 55 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32%, còn 28,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 30% về 108 tỷ đồng..

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thu về gần 19 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý 74 toa xe hàng, 30 toa xe khách,1 ô tô BMW 4 chỗ. Tuy nhiên, số tiền này gần như bị khấu trừ cho chi phí bồi thường cho Công ty TNHH Thương mại và Vận chuyển hàng hóa Ý Minh với 17,6 tỷ đồng.

Năm 2021, HRT đặt kế hoạch 1.646 tỷ đồng doanh thu và lỗ trước thuế 192 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, doanh nghiệp chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đặt ra.

Đường sắt Hà Nội (HRT) bết bét bởi "gánh" phần thuê đất, thuế đất cho Tổng công ty ĐSVN  - Ảnh 1.

Đoàn tàu thuộc CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tính tại ngày 30/12/2021, tổng tài sản HRT có 1.479 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là các khoản tài khoản dài hạn với hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ở phần quản lý và sử dụng đất tại công ty, lãnh đạo HRT cho biết, sau cổ phần hóa Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam nắm giữ 91,623% vốn điều lệ Công ty. Đồng thời, một số lô đất được giao, được thuê sửa dụng chuyển giao cổ phần hóa tính vào vốn đầu tư của Tổng công ty đường sắt Việt Nam tại HRT đang do Tổng công ty ký kết và chưa chuyển giao ký lại các hợp đồng thuê đất trực tiếp giữa HRT và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Theo đó, ngoài tiền thuê đất tiền thuế đất phải nộp trực tiếp cho cơ quan thuế, HRT phải nộp tiền thuê đất, tiền thuế đất thông qua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, khoản mục nợ phải trả HRT có 1.064 tỷ đồng, biến động không đáng kể sau 12 tháng. Trong đó, chiếm 64% tổng nợ phải trả là nợ vay tài chính.

HRT lỗ lũy kế gần 390 tỷ đồng

Tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, lãnh đạo HRT cũng đã thông tin về giả định hoạt động liên tục.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, tổng giá trị các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tổng tài sản ngắn hạn là 117tỷ đồng (tại 01/01/2021 là 3,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 lỗ 121,6 tỷ đồng, dẫn đến số lỗ lũy kể của Công ty đến ngày cuối năm 2021 là 388,8 tỷ đồng, bằng 48,6% số vốn điều lệ. Các dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong 12 tháng tới.

Đường sắt Hà Nội (HRT) bết bét bởi "gánh" phần thuê đất, thuế đất cho Tổng công ty ĐSVN  - Ảnh 2.

Gà Hà Nội. Ảnh: T.M.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến đường sắt quốc gia, với hoạt động đặc thù này, Công ty sẽ cố gắng tìm các nguồn hỗ trợ tài chính để tạo ra đủ nguồn tiền đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, cũng như phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Cổ đông chiếm 91,6% Vốn điều lệ), Bộ Giao thông Vận tải để có các cơ chế, chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tới.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Thông bảo số 14/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ đã nhất trí thông qua chủ trường hợp nhất Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, phương án cụ thể và hình thức hợp nhất chưa được ban hành.

Theo đó, báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đang được lập trên cơ sở hoạt động liên tục.

Q.D