FECON (FCN) tham vọng lãi sau thuế tăng 140% lên 125 tỷ đồng

22/04/2023 12:28 GMT+7
Công ty CP FECON (Mã: FCN) vừa công bố tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào ngày 27/4/2023 và sẽ trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Lãnh đạo Công ty CP FECON cho biết, khó khăn, thách thức của năm 2022 đến thời điểm hiện tại vẫn đang tác động xấu tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như FECON.

FECON công bố ngày ĐHCĐ thường niên 2023, sẽ thông qua mức lương của HĐQT - Ảnh 1.

Công ty CP FECON (Mã: FCN) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022. Ảnh: TA

Dự báo năm 2023 ngành xây dựng sẽ tăng trưởng trở lại, FECON đặt mục tiêu với lợi nhuận tăng trưởng cao. Cụ thể, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022.  Trong đó, doanh thu từ mảng nền móng và xây dựng đạt 2.800 tỷ đồng, mảng hạ tầng và công trình ngầm 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu công ty mẹ đạt 2.100 tỷ đồng, tương đương tăng 19% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 140%.

Dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, FECON sẽ thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng lẻ; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận 2023 và mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của FECON, năm 2022, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 280 tỷ đồng.

Tuy nhiên, FECON chỉ đạt doanh thu hợp nhất 3.046 tỷ đồng, tương đương 61% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 52 tỷ đồng, tương đương 18% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của FCN đạt 7.566 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 45% còn 171 tỷ đồng, ngược lại, các khoản phải thu tăng mạnh. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 3,6%. Các khoản phải thu dài hạn đạt 394 tỷ đồng, tăng 7 lần. Hàng tồn kho đạt 1.674 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 4.103 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,18 lần.Thế Anh