Kido (KDC) trình mục tiêu lãi 900 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2022 tối đa 10%

07/06/2023 10:31 GMT+7
Theo tài liệu dự trình, Kido đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/6/2023 tại TP.HCM.

Theo tài liệu dự trình, Kido đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng.

Về phương án chia cổ tức, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Kido đã thống nhất thông qua phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ tối đa 50% (5.000 đồng/cp). Tuy nhiên, theo tài liệu dự trình KDC đề xuất mức chia cổ tức năm 2022 tối đa 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cp).

Trước đó, vào tháng 8/2022 Kido đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 6% (600 đồng/cp).

HĐQT trình Đại hội phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%. Tuy nhiên phương án này chưa được thực hiện và xin được huỷ. Theo đó được thay thế bằng phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Công ty dự kiến phát hành 22,5 triệu cổ phiếu quỹ, với tỷ lệ 100:8,4, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 225,2 tỷ đồng (1 cổ phiếu được 1 quyền, nhận cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ. Cứ 100 quyền nhận thêm 8,4 cổ phiếu mới).

Mới đây, Tập đoàn KIDO vừa thông báo đã hoàn tất việc mua 25% cổ phần từ công ty sở hữu thương hiệu Thọ Phát và đang trong quá trình thương thảo để mua thêm cổ phần chi phối tại doanh nghiệp thực phẩm này. Hiện Kido đang trong quá trình thương thảo để đạt đến 51% và lên đến tối đa 70%.


O.L