Lỗ liên tiếp, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng Tổng Cty Lilama

11/08/2020 14:43 GMT+7
Trước những khó khăn của Tổng Cty Lắp máy (Lilama), Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Lilama thu hồi nợ đọng, tái cấu trúc toàn diện tổng công ty.

Bộ Xây dựng cho biết, Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã hoàn thành công tác cố phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 6/4/2016 với sổ vốn điều lệ 797.261.040.000 đồng, vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ 97,88% vốn điều lệ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Lialama được Deloitte Việt Nam kiểm toán, doanh thu năm 2019 của tổng công ty là 7.042 tỷ đồng, giảm 47,5% so với năm 2018 (doanh thu năm 2018 là 13.412 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế năm 2019 âm 86 tỷ đồng, năm 2018 âm 182 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 8.175 tỷ đồng, giảm 37,4 % so với 31/12/2018 (tổng tài sán đến ngày 31/12/2018 là 13.052 tỷ đồng).

Lỗ liên tiếp, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng Tổng Cty Lilama - Ảnh 1.

Lỗ liên tiếp, Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng Tổng Cty Lilama

Lý giải doanh thu giảm của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho rằng, trong những năm qua, thị trường  xây lắp, chế tạo trong nước không thuận lợi, cùng với đó, các dự án đầu tư công đình hoãn, giãn tiến độ làm cho thị trường công việc trong nước đối với ngành xây lắp vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, ánh hưởng đến công ăn việc làm của Lilama.

Cụ thể, năm 2018 và 2019 gần như không có các dự án lớn trong nước triển khai (ngoài dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2), vì vậy doanh thu cùa Lilama đã tụt giảm mạnh.

Ngoài ra, năm 2019 dù hoạt động sán xuất kinh doanh cùa Công ty mẹ -Lilama vẫn có lãi (lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 vẫn âm 86 tỷ đồng. 

Trước thực trạng khó khăn về thị trường công việc xây lắp, chế tạo trong giai đoạn vừa qua đối với Lilama, Bộ Xây dựng đã chỉ dạo Người dại diện phần vốn nhà nước tại Lilama tập trung thực hiện  giải pháp: Tập trung hoàn thành công tác quyết toán, thu hồi công nợ còn tồn đọng, kẻo dài tại các dự án lớn, trọng điếm dã hoàn thành (riêng tại dự án Nhà mảy Nhiệt điện Vùng Ảng 1, dự án đã vận hành hiệu quà trên 5 năm, hết thời gian hào hành 3 năm, khoan công nợ chủ đầu tư PVN chưa thanh toán cho tông thầu Lilama khoảng 1.415,5 tỳ dồng. Đặc biệt, phải đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện Lilama, tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tâng cường công tác quản lý, điều hành trực tiếp của công ty mẹ, nhằm nâng cao hiệu quá cho tống công ty thông qua việc nâng cao vai trò, năng lực cùa các đơn vị trực tiếp quán.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai công tác thoái giảm vốn nhà nước về 51% trong năm 2020 tại Lilama theo dúng kế hoạch dược Thu tướng Chính phú giao tại Quyết định số 908/ỌĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Ngọc Mai/Tiền phong