Ngân hàng dự phòng trái phiếu đặc biệt của VAMC như thế nào?

12/11/2019 14:46 GMT+7
Ngân hàng dự phòng trái phiếu đặc biệt của VAMC như thế nào?
Trái phiếu đặc biệt do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành là giấy tờ có giá có thời hạn do VAMC phát hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng hạch toán nghiệp vụ mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt theo hướng dẫn trong Công văn số 8499/NHNN-TCKT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/11/2013 và Công văn số 925/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 19/02/2014.

Trái phiếu đặc biệt này được phân loại là chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, được ghi nhận theo mệnh giá vào ngày giao dịch và sau đó được phản ảnh theo mệnh giá trừ dự phòng rủi ro.

Ngân hàng dự phòng trái phiếu đặc biệt của VAMC như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mỗi khoản nợ xấu được bán cho VAMC, ngân hàng nhận được tương ứng 01 trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Mệnh giá trái phiếu đặc biệt tương ứng với giá trị ghi sổ dư nợ gốc của khoản nợ xấu sau khi khấu trừ số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng cho khoản nợ xấu đó.

Khi hoàn thành thủ tục mua bán nợ xấu, tổ chức tín dụng ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản nợ xấu, sử dụng dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng và tất toán tài khoản ngoại bảng theo dõi lãi chưa thu được của khoản nợ xấu đó.

Đồng thời ghi nhận trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành vào tài khoản chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành được giữ đến ngày đáo hạn.

Đối với trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, dự phòng cụ thể được tính và trích lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 06/09/2013 (Thông tư 13) quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC và Thông tư số 41/2015/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 28/8/2015 (Thông tư 41) và Thông tư số 08/2016/TT-NHNN (Thông tư 08) do NHNN ban hành ngày 16/06/2016.

Theo đó, dự phòng cụ thể tối thiểu phải trích lập mỗi năm là khoản chênh lệch dương giữa (mệnh giá của trái phiếu đặc biệt chia kỳ hạn của trái phiếu đó) trừ số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu có liên quan trong năm.

Hàng năm, trong thời hạn 5 ngày làm việc liền kề trước ngày tương ứng với ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn, ngân hàng phải trích lập đủ số dự phòng cụ thể nói trên.

Đối với các trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành từ năm 2015-2017, ngân hàng thực hiện việc trích lập dự phòng cụ thể theo Công văn số 9924/NHNN của NHNN ban hành ngày 28/12/2016 và Công văn số 1164/NHNN-TTGSNH do NHNN ban hành ngày 15/12/2018.

Ngân Giang/Infonet