Phân bón Bình Điền (BFC) chốt ngày chia cổ tức lần cuối năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 14%

30/05/2023 07:26 GMT+7
Ngày 16/6 tới đây, Phân bón Bình Điền (BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022.

Theo đó, đợt này Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt ( 1 cổ phiếu nhận về 1.400 đồng). Ngày thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 30/6.

Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BFC sẽ phải chi khoảng 80,3 tỷ đồng cho đợt chia này. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, BFC đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền. Vào tháng 2/2023, BFC đã chi cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%. Như vậy, đây là đợt cuối BFC chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Trong quý I/2023, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn bán hàng ghi nhận 1.259,6 tỷ đồng, giảm 44,8% dẫn đến lợi nhuận gộp kỳ này giảm tới 73,3% so với cùng kỳ, còn 83,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 3 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, chi phí tài chính gấp 11,7 lần doanh thu với gần 35,3 tỷ đồng, trong đó 33 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng ở mức 64,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 25,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 51,3% và 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, Phân bón Bình Điền lỗ sau thuế gần 40 tỷ đồng, trong khi cũng kỳ lãi hơn 86 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính tới 31/3/2023 của BFC ghi nhận 4.097 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 96,6% xuống 184,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 67% lên 5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng lên 2.559 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 2.831 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Trong đó phần lớn là nợ vay với 2.058 tỷ đồng ngắn hạn và 18,3 tỷ đồng vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 6,4% so với đầu năm.

Bình Điền đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 7.476 tỷ đồng (giảm 14% so với kết quả thực hiện 2022), lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỷ đồng (giảm 6% so với kết quả thực hiện 2022).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5, cổ phiếu BFC tăng 1,46% lên 17.400 đồng/cp.


O.L